Количка

Количката е празна.

Количка

Количката е празна.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

чрез уебсайт www.ilimili.bg

I. Предмет

Чл.1. (1) Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Или-Мили" ЕООД с ЕИК 206845302, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1000, бул. Петър Дертлиев, бл. 620А, ет. 2, ап. 23, наричано по-долу за краткост "Търговец", действащ чрез уебсайт ilimili.bg, наричан за краткост „Сайта“ и потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта, наричани по-долу за краткост „Потребители“, от друга.

(2) Потребителите на платформата за електронна търговия могат да бъдат единствено лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги изявление и са навършили 18-годишна възраст.

II. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. Информация за Търговеца, съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: "Или-Мили" ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, гр. София, п.к. 1000, бул. Петър Дертлиев, бл. 620А, ет. 2, ап. 23

Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София (посочва се, ако седалището се различава от адреса, на който желаете да получавате кореспонденция)

Адрес на електронна поща:

Телефонен номер за връзка:

Вписване в публични регистри: ЕИК 206845302

Регистрация по ЗДДС: № BG206845302.

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл.3. За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Общи условия – условия, които уреждат отношенията между Търговеца и Потребителя: условия за ползване на Сайта, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Уебсайт/Сайт – www.ilimili.bg и всички негови подстраници.

Електронен магазин – електронна платформа, намираща се в Интернет на адрес www.ilimili.bg, чрез която Потребителите могат да сключат договор за покупко-продажба и доставка.

Електронна търговия – покупко-продажба на стоки от онлайн магазин, намиращ се в Интернет на адрес www.ilimili.bg

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки от Сайта и всяко физическо лице, което посещава Сайта.

Потребителски профил- обособена част от www.ilimili.bg, съдържаща предоставена от Потребителя информация. Достъпът до потребителския профил се осъществява след въвеждане на потребителско име и парола.

Потребителско име - избран от Потребителя код, състоящ се от букви и/или цифри, чрез който се идентифицира на Сайта.

Парола - избран от Потребителя код, състоящ се от букви, символи и цифри, който заедно с потребителското име идентифицира Потребителя. След въвеждане на потребителско име и парола Потребителя извършва заявки на предлаганите от Търговеца стоки.

Стока - движима материална вещ, която се предлага на Сайта за продажба.

Поръчка – избраните от Потребителя стоки, предмет на договора за покупко-продажба. Със заявка на предлагана от Търговеца стока Потребителят изразява съгласието си да сключи договор с Търговеца, както и да спазва настоящите Общи условия.

Продажна цена – крайната цена за бройка на дадена стока, с включени данък върху добавена стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Договор за продажба - договор, по силата на който Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, а Потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива своята физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на българското законодателство и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.4. Регистрацията на Сайта ilimili.bg е доброволна и необходима само за използване на определени функционалности. Потребителите могат да правят поръчка/и на Сайта и да сключат договор за покупко-продажба с Търговеца без наличието на потребителски профил в Сайта.

Чл.5. Потребителите могат да се регистрират на Сайта, използвайки данните си от вече създадени профили в други социални мрежи- Гугъл, Фейсбук, Инстаграм.

Чл.6. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (он-лайн) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.

Чл.7. (1) При попълване на електронната форма за регистрация на сайта потребителят е длъжен да изпише вярно данните си за самоличност и други изискуеми от Търговеца данни. В случай на техническа грешка при изписването на тези данни, Потребителят е длъжен незабавно да извести Търговеца по телефон или чрез имейл.

(2) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

(4) В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл.8. Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

Чл.9. (1) Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(2) Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Чл.10. Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

Чл.11. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

V. ПОРЪЧКА

Чл.12. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки.

Чл.13. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

Чл.14. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

Чл.15. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

Чл.16. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл.17. (1) При липса на наличност на дадена стока Търговецът следва да се свърже по имейл адрес или телефонен номер с Потребителя в разумен срок.

(2)  В случай че Потребителят е заплатил продажната цена има право да избира между възстановяване на сумите или замяна с друга, предлагана от Търговеца стока.

Чл.18. (1) Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2)  Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

VI. ЦЕНИ

Чл.19. Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

Чл.20. Всички представени на платформата цени са в български лев или равностойността им в евро, съгласно официалния курс на Българска народна Банка.

Чл.21. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл.22. (1) Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на Сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.

 (2) Отстъпки могат да се предоставят под различни форми:

 • промоции за участниците в Бюлетина, които заявяват съгласието си да получават съобщения от Търговеца във връзка с дейността му;
 • отстъпки за лоялност;
 • в резултат на участие в състезание или клиентско проучване,
 • предоставени отстъпки под формата на промо кодове, ваучери или друго на случаен принцип;
 • промоции, предоставяни индивидуално поради активно участие в писане на ревюта, коментари, блог-статии или друго.

Чл.23. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл.24. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл.25. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • наложен платеж
 • банков превод
 • с кредитна или дебитна карта
 • чрез палтежната система на PayPal

Чл.26. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл.27. (1) Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

(2) Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл.28. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

Чл.29. Търговецът публикува на Сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора, който е достъпен на тази страница: (линк).

Чл.30. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

Чл.31. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

Чл.32. (1) При връщане стоката трябва да са без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(2) За нарушаване на търговския вид на книга/и се приема всяко разминаване с обичайния нов вид, характерен за всяка книга.

Чл.33. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката/ите обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Чл.34. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл.35. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл.36. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

Чл.37. В случай че Потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 работни дни.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.38. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл.39. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл.40. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

Чл.41. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл.42. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.43. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл.44. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл.45. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл.46. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

IX. ОТГОВОРНОСТ

Чл.47. Търговецът не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, обявено извънредно положение, епидемична обстановка, наложени ограничения във връзка с Covid-19, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл.48. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Чл.49. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари на други потребители, мнения, които споделят в описанието на стоките и новините и статиите в платформата на Търговеца. Коментари, мнения и публикации с обидно съдържание ще бъдат изтрити.

Чл.50. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл.51. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл.52. Търговецът не носи отговорност за доставката в случай, че посочените от Потребителя данни за адрес са неверни или заблуждаващи.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.53. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 14-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл.54. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл.55. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

XI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.56. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл.57. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Translation missing: bg-BG.general.search.loading